หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซํ้า
อักษรล้านนา
ซํ้า
เทียบอักษรไทย
[ซ้ำ]
ความหมาย

ก.ทำหลายๆครั้ง ว.หมด,สิ้น,ไม่เหลือ เช่น กิ๋นเสี้ยงกิ๋นซ้ำ - กินจนหมดไม่เหลือ. บาง,บ้าง ใช้ประกอบหน้าคำนาม เช่น ซ้ำคนล่น ซ้ำคนเตียว - บางคนวิ่ง บางคนเดิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซํ้า (ซํ้า)