หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซํ่าๆแตงๆ
อักษรล้านนา
ซํ่าๆแทงฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ซ่ำๆแทงๆ]
ความหมาย

ก.รุมดุด่าพร้อมกระหน่ำแทง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซํ่าๆแตงๆ (ซํ่าๆแทงฯๆ)