หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซํ่ามีด
อักษรล้านนา
ซํ่ามีดฯ
เทียบอักษรไทย
[ซ่ำมีด]
ความหมาย

ก.ใช้มีดฟันถี่ยิบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซํ่ามีด (ซํ่ามีดฯ)