หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซํ่าตี๋น
อักษรล้านนา
ซํ่าตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[ซ่ำตีน]
ความหมาย

ก.เร่งเท้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซํ่าตี๋น (ซํ่าตีนฯ)