หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซํ่าก๋อง
อักษรล้านนา
ซํ่ากลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ซ่ำกลอง]
ความหมาย

ก.รัวกลอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซํ่าก๋อง (ซํ่ากลฯอฯง)