หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ้าเป๊าะหีจ๊าง
อักษรล้านนา
ซ้าโพอฯะหีช้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ซ้าเพาะหีช้าง]
ความหมาย

ดู...หีจ๊าง

ออกเสียงล้านนา
หีจ๊าง
อักษรล้านนา
หีช้างฯ
เทียบอักษรไทย
[หีช้าง]
ความหมาย

น๑.อวัยวะเพศของช้างตัวเมีย; น๒.เรียกบุ้งกี๋ขนาดใหญ่ว่า ซ้าหีจ๊าง,ซ้าเป๊าะหีจ๊าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้าเป๊าะหีจ๊าง (ซ้าโพอฯะหีช้างฯ)