หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ้าเป๊าะ
อักษรล้านนา
ซ้าโพอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ซ้าเพาะ]
ความหมาย

ดู...ซ้า

ออกเสียงล้านนา
ซ้า
อักษรล้านนา
ซ้า
เทียบอักษรไทย
[ซ้า]
ความหมาย

น.ตะกร้า; ซ้าเป๊าะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้าเป๊าะ (ซ้าโพอฯะ)