หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซ้าเปี้ยด
อักษรล้านนา
ซ้าพยฯด
เทียบอักษรไทย
[ซ้าเพียด]
ความหมาย

น.กระบุง; เปี้ยด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้าเปี้ยด (ซ้าพยฯด)