หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ้าลอม
อักษรล้านนา
ซ้าลอฯม
เทียบอักษรไทย
[ซ้าลอม]
ความหมาย

น.ชะลอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้าลอม (ซ้าลอฯม)