หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ้าย
อักษรล้านนา
ซ้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ซ้าย]
ความหมาย

ก.เสียงพูดดังๆ ที่ชาวนาสั่งให้วัวควายเดินเฉไปทางซ้ายในการไถนา ว.ตรงข้ามกับขวา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้าย (ซ้ายฯ)