หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ้างวง
อักษรล้านนา
ซ้างวฯง
เทียบอักษรไทย
[ซ้างวง]
ความหมาย

น.ตะกร้าที่มีหูโค้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ้างวง (ซ้างวฯง)