หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ่อน
อักษรล้านนา
ซ่อฯร
เทียบอักษรไทย
[ซ่อน]
ความหมาย

ก.ปิดบัง,แอบ,แผง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ่อน (ซ่อฯร)