หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ่องแซ่ง
อักษรล้านนา
ซ่อฯงแซ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ซ่องแซ่ง]
ความหมาย

ก.กระย่องกระแย่งเช่น เตียวซ่องแซ่ง - เดินกระย่องกระแย่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ่องแซ่ง (ซ่อฯงแซ่งฯ)