หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ่วยหน้าซ่วยต๋า
อักษรล้านนา
ซ่วฯยฯห้นฯาซ่วฯยฯตา
เทียบอักษรไทย
[ซ่วยหน้าซ่วยตา]
ความหมาย

ก.ล้างหน้าล้างตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ่วยหน้าซ่วยต๋า (ซ่วฯยฯห้นฯาซ่วฯยฯตา)