หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซ่วยผั๋ก
อักษรล้านนา
ซ่วฯยฯผักฯ
เทียบอักษรไทย
[ซ่วยผัก]
ความหมาย

ก.ล้างผัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ่วยผั๋ก (ซ่วฯยฯผักฯ)