หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซ่วย
อักษรล้านนา
ซ่วฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ซ่วย]
ความหมาย

ก.ล้างด้วยน้ำ,ชำระด้วยน้ำ,ทำให้หมดไปหรือทำให้สะอาดโดยใช้น้ำ เช่น ซ่วยผั๋ก - ล้างผัก,ซ่วยตี๋น - ล้างเท้า; โซ่ย,ล้าง,ล้างซ่วย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ่วย (ซ่วฯยฯ)