หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซ็อกต๊อก
อักษรล้านนา
ซัอฯกทัอฯก
เทียบอักษรไทย
[ซ็อกท็อก]
ความหมาย

ว.ซอมซ่อ,หม่นหมอง; ซ้องป๊อง ก็ว่า เช่น บ้านหมองซ็อกต๊อก - บ้านหม่นหมอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ็อกต๊อก (ซัอฯกทัอฯก)