หน้าหลัก
ซ็อกต๊อก
ซัอฯกทัอฯก
[ซ็อกท็อก]

ว.ซอมซ่อ,หม่นหมอง; ซ้องป๊อง ก็ว่า เช่น บ้านหมองซ็อกต๊อก - บ้านหม่นหมอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซ็อกต๊อก (ซัอฯกทัอฯก)