หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซูด
อักษรล้านนา
ซูด
เทียบอักษรไทย
[ซูด]
ความหมาย

ก.โฉบเฉี่ยว - กิริยาที่นกหรือเหยี่ยวบินโผลงจากอากาศมาจับสิ่งที่ต้องการ เช่น เหยี่ยวซูดไก่หน้อย - เหยี่ยวโผลงจับลูกไก่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซูด (ซูด)