หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซุ้ย
อักษรล้านนา
ซุ้
เทียบอักษรไทย
[ซุ้ย]
ความหมาย

ก.สูด,ดม,ใช้จมูกสูดกลิ่นด้วยความรัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซุ้ย (ซุ้)