หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซุ่นตี๋นซุ่นมือ
อักษรล้านนา
ซุ่รตีนฯซุ่รมื
เทียบอักษรไทย
[ซุ่นตีนซุ่นมือ]
ความหมาย

ก.รบกวนการทำงาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซุ่นตี๋นซุ่นมือ (ซุ่รตีนฯซุ่รมื)