หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซุ่น
อักษรล้านนา
ซุ่ร
เทียบอักษรไทย
[ซุ่น]
ความหมาย

ก.ขัดจังหวะ,จุ้นจ้าน,รบกวน ภาษาไทยถิ่นเหนือเรียก ''ซุ่น''; ขัดจังหวะ - ได้แก่ขวางเข้าไปในกิจกรรมที่คนอื่นกำลังทำอยู่ ทำให้เขาเสียจังหวะ; จุ้นจ้าน - หมายถึง เข้าไปยุ่งเกี่ยวในสถานที่ หรือในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวจนน่าเกลียด; รบกวน คือ ทำให้เกิดความรำคาญ ทำให้เกิดความเดือดร้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซุ่น (ซุ่ร)