หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซุยซ้ำ
อักษรล้านนา
ซุซํ้า,ซุยซํ้า
เทียบอักษรไทย
[ซุยซ้ำ]
ความหมาย

ว.ผลักดัน,รบเร้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซุยซ้ำ (ซุซํ้า,ซุยซํ้า)