หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซุยซาย
อักษรล้านนา
ซุซายฯ,ซุยซายฯ
เทียบอักษรไทย
[ซุยซาย]
ความหมาย

ว.รุ่ยร่าย,รุ่มร่าม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซุยซาย (ซุซายฯ,ซุยซายฯ)