หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซุมตืน
อักษรล้านนา
ซุมทืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ซุมทืน]
ความหมาย

ว.ขาดทุน,เข้าเนื้อ,เสียทรัพย์; ปุ๋ดตืน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซุมตืน (ซุมทืนฯ)