หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซุม
อักษรล้านนา
ซุม
เทียบอักษรไทย
[ซุม]
ความหมาย

ก.สูญไป,สูญเปล่า ว.มาก,จำนวนมาก,รวมกันอยู่เป็นจำนวนมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซุม (ซุม)