หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซุกยู้
อักษรล้านนา
ซุกยู้
เทียบอักษรไทย
[ซุกยู้]
ความหมาย

ก.ผลักดัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซุกยู้ (ซุกยู้)