หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซุกซู่
อักษรล้านนา
ซุกซู่
เทียบอักษรไทย
[ซุกซู่]
ความหมาย

ก.เขย่า,สั่น,ทำให้สะเทือน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซุกซู่ (ซุกซู่)