หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซื่อแจ้ดแล็ด
อักษรล้านนา
ซื่แชัดฯแลัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ซื่อแช็ดแล็ด]
ความหมาย

ว.นอนยาวเหยียด (ใช้กับของเล็ก)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซื่อแจ้ดแล็ด (ซื่แชัดฯแลัดฯ)