หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซื่อเกิ๋กเดิ๋ก
อักษรล้านนา
ซื่เกิักฯเดิักฯ
เทียบอักษรไทย
[ซื่อเกิ็กเดิ็ก ]
ความหมาย

ว.เข็งทื่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซื่อเกิ๋กเดิ๋ก (ซื่เกิักฯเดิักฯ)