หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซื่อ
อักษรล้านนา
ซื่
เทียบอักษรไทย
[ซื่อ]
ความหมาย

ว.ตรง,ไม่คด,ซื่อสัตย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซื่อ (ซื่)