หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซึกๆ
อักษรล้านนา
ซึกฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ซึกๆ]
ความหมาย

ว.ลักษณะน้ำที่ย้อยไหลลงไม่ขาด, เรียกฝนที่ตกหนักว่า ฝนต๋กซึกๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซึกๆ (ซึกฯๆ)