หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซีไป
อักษรล้านนา
ซีไพ
เทียบอักษรไทย
[ซีไพ]
ความหมาย

น.เฉียดไป,หวิดไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซีไป (ซีไพ)