หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซิๆ
อักษรล้านนา
ซิๆ
เทียบอักษรไทย
[ซิๆ]
ความหมาย

ว.ฝนตกปรอยๆ เช่น ฝนต๋กซิๆ - ฝน ตกปรอยๆ; ฝนตกซิกๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซิๆ (ซิๆ)