หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซิม
อักษรล้านนา
ซิมฯ
เทียบอักษรไทย
[ซิม]
ความหมาย

ก.เติมส่วนที่ขาด,แทรกเข้าไปในระหว่าง (ถ้าใช้กับหลังคาเรียก ซอน)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซิม (ซิมฯ)