หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซิดซี
อักษรล้านนา
ซิดฯซี
เทียบอักษรไทย
[ซิดซี]
ความหมาย

ว.ประชิด,ติด,แนบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซิดซี (ซิดฯซี)