หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซาวเข้า
อักษรล้านนา
ซาวฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ซาวเข้า]
ความหมาย

ก.ล้างขัดข้าวก่อนก่อนที่จะนำไป ตัม นึ่ง หรือหุง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซาวเข้า (ซาวฯเขั้า)