หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซาว
อักษรล้านนา
ซาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ซาว]
ความหมาย

น.จำนวน ๒๐ ; ภาษาล้านนาอ่านเลข ๒ ที่อยู่ในหลักสิบว่า ซาว เช่น ๒๑ = ซาวเอ็๋ด, ๙๒๕ = เก้าร้อยซาวห้า, ๖,๘๒๒ = ห๋กปันแปดร้อยซาวสอง; เลข ๒ ตัวเดียวอ่าน ยี่ เช่น เดือนยี่เปง - เดือน ๒ เพ็ญ เป็นต้น ก.ล้างทำให้สะอาด มักใช้กับข้าวก่อนนึ่งหรือหุง เรียก ซาวเข้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซาว (ซาวฯ)