หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซายอ่อน
อักษรล้านนา
ซายฯอ่อฯร
เทียบอักษรไทย
[ซายอ่อน]
ความหมาย

น.ทรายละเอียด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซายอ่อน (ซายฯอ่อฯร)