หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซายหย๋ะ
อักษรล้านนา
ซายฯหยฯะ
เทียบอักษรไทย
[ซายหยะ]
ความหมาย

น.ทรายหยาบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซายหย๋ะ (ซายฯหยฯะ)