หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซาย
อักษรล้านนา
ซายฯ
เทียบอักษรไทย
[ซาย]
ความหมาย

น.ทราย - ก้อนแร่ ก้อนหินขนาดเล็กมาก มีลักษณะร่วนซุยไม่เกาะกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซาย (ซายฯ)