หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซาน
อักษรล้านนา
ซานฯ
เทียบอักษรไทย
[ซาน]
ความหมาย

ก.ฌาน - ลอยไปบนอากาศ,เหาะไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซาน (ซานฯ)