หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซาง
อักษรล้านนา
ซางฯ
เทียบอักษรไทย
[ซาง]
ความหมาย

น๑.ไม้ไผ่ชนิดหนึ่ง ลำโต เรียก ไม้ซาง น๒.ชื่อกว่างชนิดหนึ่ง ดู...กว่างซาง น๓.ชื่อโรคชนิดหนึ่งตามตำราแพทย์แผนโบราณว่ามักเป็นกับเด็กเล็ก เรียก เป๋นซาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซาง (ซางฯ)