หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซาก
อักษรล้านนา
ซากฯ
เทียบอักษรไทย
[ซาก]
ความหมาย

น.ของเหลือ,ซากศพ; กิ๋นขี้ซาก - กินอาหารที่เหลือ, มูลีขี้ซาก - บุหรี่ที่เขาสูบเหลือทิ้งไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซาก (ซากฯ)