หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซา
อักษรล้านนา
ซา
เทียบอักษรไทย
[ซา]
ความหมาย

ว๑.อาการที่อวัยวะเป็นเหน็บ เช่น ชามือ ว๒.ใกล้หมด,ใกล้เลิก,ห่างไป,ผ่อนลง เช่น ฝนซาลงแล้ว - ฝนใกล้หยุดแล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซา (ซา)