หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซัดโบ๊ะซัดบ๊ะ
อักษรล้านนา
ซัดฯโบ฿ะซัดฯบัะ
เทียบอักษรไทย
[ซัดโบ๊ะซัดบ๊ะ]
ความหมาย

ก.ทิ้งๆขว้างๆไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซัดโบ๊ะซัดบ๊ะ (ซัดฯโบ฿ะซัดฯบัะ)