หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซัดต๋าหัน
อักษรล้านนา
ซัดฯตาหันฯ
เทียบอักษรไทย
[ซัดตาหัน]
ความหมาย

ก.เหลือบไปเห็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซัดต๋าหัน (ซัดฯตาหันฯ)