หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซัดต๋าผ่อ
อักษรล้านนา
ซัดฯตาผํ่อฯ
เทียบอักษรไทย
[ซัดตาผ่อ]
ความหมาย

ก.จ้องมองดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซัดต๋าผ่อ (ซัดฯตาผํ่อฯ)