หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซักบึ๋ด
อักษรล้านนา
ซักฯบึดฯ
เทียบอักษรไทย
[ซักบึด]
ความหมาย

ว.ชั่วขณะ,ชั่วครู่; สั๋กบึ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซักบึ๋ด (ซักฯบึดฯ)