หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซักกำ
อักษรล้านนา
ซักฯคําฯ
เทียบอักษรไทย
[ซักคำ]
ความหมาย

ว.สักที,สักครู่; สั๋กกำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซักกำ (ซักฯคําฯ)