หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซะแม้ง
อักษรล้านนา
ซะแม้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ซะแม้ง]
ความหมาย

ก.พลิก อย่างเอ็นพลิก ว.ขัดเคืองใจ,ไม่พอใจ,ร้าวใจ; สะแม้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะแม้ง (ซะแม้งฯ)